71 306 76 01
ul. Krystyny i Mariana Barskich 29/, 54-115 Wrocław
nfz Przejdź do strony centrum Pobierz wyniki

 1. Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych w placówce Centrum Zdrowia Mama i Ja jest RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.j. z siedzibą przy ul. Rajskiej 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@centrummamaija.pl.
 3. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.
 4. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 5. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe Pacjentów placówki Centrum Zdrowia Mama i Ja jest : RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.j. z siedzibą przy ul. Rajskiej 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@centrummamaija.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem oraz świadczeniem innych usług medycznych, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub innym ustawowo uprawnionym podmiotom, a także podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy powierzania przetwarzania danych w związku z usługami realizowanymi przez te podmioty na rzecz Administratora, w tym podmioty działające w stosunku do Administratora w charakterze podwykonawców (badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 roku o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) .
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w celu podjęcia świadczenia medycznego, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wykonania tegoż świadczenia.
 7. Pacjentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody pacjenta, pacjent ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi o ile nie narusza obowiązku Administratora przechowywania dokumentacji medycznej.

 • Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r) informujemy, że Administratorem monitoringu audio-video w placówce Centrum Zdrowia Mama i Ja jest : RAJSKA – USŁUGI MEDYCZNE J.i T. Fuchs sp.j. z siedzibą przy ul. Rajskiej 71, 54-028 Wrocław, tel.: 71 306 76 00.
 2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, dane do kontaktu – iod@centrummamaija.pl.
 3. Dane z monitoringu są gromadzone i przetwarzane w celu ochrony obiektów i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie placówek Centrum Zdrowia Mama i Ja we Wrocławiu, w budynku głównym przy ulicy Rajskiej 71 oraz w budynku przy ulicy Barskich 29C . Monitoring audio-video realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Gromadzone dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie udostępnia danych z monitoringu innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych z monitoringu poza granicę Polski ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane z monitoringu są przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego 3 miesięcy i są automatycznie nadpisywane. Gromadzenie danych za pomocą systemu monitoringu obejmuje w budynku głównym (ul. Rajska 71 we Wrocławiu) drogę wjazdową do przychodni oraz parking znajdujący się na terenie przychodni, wejście do budynku, rejestrację (monitoring audio-video), korytarz na parterze oraz korytarz na I piętrze. W budynku przy ul. Barskich 29 c we Wrocławiu  monitoring obejmuje drzwi wejściowe, poczekalnię oraz korytarz prowadzący do pomieszczeń socjalnych.
 7. Osoba fizyczna może żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w formie monitoring przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W oparciu o zgromadzone dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak dojechać

Filia Centrum Zdrowia Mama i Ja
Podstawowa Opieka Zdrowotna
  Krystyny i Mariana Barskich 29
54-115 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 9:00-18:00
T:  71 3067601

  rejestracja@centrummamaija.pl

 

Centrum Zdrowia Mama i Ja
Specjalistyczne poradnie ginekologiczno-położnicze
  Rajska 71
54-028 Wrocław

Godziny otwarcia:

pon - pt: 8:00-21:30
T: 71 3067600 (specjalistyka)
T: 71 3067602 (ginekologia)

  rejestracja@centrummamaija.pl
Szybki kontakt
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, a my skontaktujemy się z Tobą